ماهنامه ها

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

25ماهنامه خبری تحلیلی

شماره: شماره 25 * سال: 1396 * ماه: January
مدیر مسئول: مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
سردبیر: محمد خانی
دریافت مجله

۲ماهنامه خبری تحلیلی

شماره: شماره اول * سال: 1394 * ماه: December
مدیر مسئول: مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
سردبیر: محمد خانی
دریافت مجله

۱ماهنامه خبری تحلیلی

شماره: شماره اول * سال: 1394 * ماه: December
مدیر مسئول: مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
سردبیر: محمد خانی
دریافت مجله

ماهنامه خبری تحلیلی

شماره: شماره اول * سال: 1394 * ماه: December
مدیر مسئول: مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
سردبیر: محمد خانی
دریافت مجله